head head head head head
IMPREZY INTEGRACYJNE
Galeria
Kontakt
Kęs naszej historii
 

Mamy przy­jem­ność za­ofe­ro­wać Pań­stwu usłu­gi ca­te­rin­go­we w za­kre­sie or­ga­ni­zo­wa­nia wszel­kie­go ro­dza­ju im­prez oko­licz­no­ścio­wych. Ist­nie­je­my na ryn­ku od 1983 roku, w cią­gu tego cza­su zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy wie­le pre­sti­żo­wych im­prez. Go­ści­li­śmy re­zy­den­tów miast, lu­dzi ze świa­ta po­li­ty­ki, biz­nes­me­nów zna­ko­mi­tych firm, lu­dzi kul­tu­ry i spor­tu.

Nasz pro­fe­sjo­nal­ny ze­spół po­słu­ży na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce­go klien­ta za­pew­nia­jąc od­po­wied­ni kom­fort, na­strój oraz dys­kre­cję. Za­dzi­wi­my Pań­stwa ja­ko­ścią po­traw za­do­wa­la­jąc naj­bar­dziej wy­szu­ka­ne gu­sty i zdol­no­ścią stwo­rze­nia nie­za­po­mnia­nej at­mos­fe­ry. Im­pre­zy or­ga­ni­zo­wa­ne we wska­za­nym przez klien­ta miej­scu — Ca­te­ring — lub wska­za­nym przez nas miej­scu od 20 do 300 osób są pro­fe­sjo­nal­ne do­sto­so­wa­ne do miej­sca, oko­licz­no­ści i po­trzeb.

Menu przy­ję­cia oma­wia­my za­wsze z klien­ta­mi by do­sto­so­wać je do po­trzeb i wy­ma­gań go­ści. Ofe­ru­je­my do­dat­ko­we z pa­miąt­ko­wym cer­ty­fi­ka­tem i zdję­ciem; mu­zy­ka na ży­wo: szan­ty, ir­landz­ka, kla­sycz­na, bal­la­dy, jak i inne np. de­sant. Za­pew­nia­my za­cho­wa­nie sty­lu, fa­cho­wo­ści ob­słu­gi, ko­lo­ry­sty­ki (lo­go fir­my) opra­wy pla­stycz­nej itp.

Na wszyst­kie py­ta­nia do­ty­czą­ce usług świad­czo­nych przez nas od­po­wie­my te­le­fo­nicz­nie:
tel. kom. 601 654 195

Na najwyższym poziomie, na tarasie jednej z gdyńskich wież SEA TOWERS można z powodzeniem powiedzieć
- miejsce tylko dla orłów.
© 2007 - 2010 Dobra Keja. Realizacja: Pachaly
 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×